SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování


Chcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat !


Navštivte také:     SVAR BAZAR      SVAR INZERT      SVAR INFO
Reklama na SVARFORUM

Nejste přihlášen(a)

SVARBAZAR - internetový bazar svářeček      SVARINZERT - akční nabídky svářecí techniky      SVARINFO - magazín o praktickém svařování


#351 21-11-2018 15:35:39

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 286

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

  Snímky ukončené simulace náhradního obvodu koncového stupně svářecího zdroje SMA 250  

Simulace zobrazuje princip vypínání tyristoru pracujícího ve stejnosměrném okruhu vybaveného akumulačními prvky -indukčností a kapacitou , jež způsobí rezonanční jevy v sériovém okruhu stroje  . Odpor R1  je  přepočtený odpor oblouku , který má za úkol spotřebovávat energii svařovacího proudu  tak jak se ve skutečnosti děje .

Hodnotu přepočteného odporu předkládám k věření , ( V případě zájmu nebo nedůvěry v tento postup uvedu přepočtení odporu ze sekundáru trafa na primár v celém vyhotovení )

Popis jednotlivých snímků bude uveden za snímky po přepsání z rukopisu .

Obr.:1
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/SMA250_simulace_spinani_KS708843f55743b37f.md.png

Obr.:1        Zde je zobrazen náhradní obvod koncového stupně SMA 250, který tvoří zdroj napětí „ zdroj U1“ a napětí 100v a vnitřním odporu R3 = 1 /ohm/  je to tedy tvrdý zdroj napětí )
Dále pak  tyristor  je zastoupen přepínačem  „vyp 2“ , který má za úkol v jedné poloze nabíjet kondenzátor C1= 5 /mikrofaradů F/   a ve druhé poloze zastupuje tyristor ve stavu sepnutém a dochází k vybíjení uvedeného C1 do primárního obvodu transformátoru zastoupeného v tomto schématu indukčností L1
Odpor R1 = 23 /ohmů /  je přepočtený odpor oblouku ze sekundární strany transformátoru na stranu primární aby nám mohl reprezentovat svým úbytkem napětí hořící oblouk na elektrodě v kleštinách svářeče .

V simulačním obvodu je zapojen taky ampérmetr na měření proudu v okruhu a je označen „amp“ . Také je zde připojen voltmetr a to měřícím bodem u něhož je číslo 0V .
Další voltmetry mají označení TP a jsou u nich napsány hodnoty napětí ( Při simulaci se tyto hodnoty mění -průběžně  )
Náhradní obvod je vybaven ještě dalšími dvěma prvky a to odporem R2 =10M , který slouží pro snímání napětí na rozpojených svorkách tyristoru Ty 1 ( tedy našeho „vyp2“ )
Dalším prvkem je rekuperační dioda D1 , která přebírá vedení proudu v době vypínání  tyristoru (  „vyp2“ )
„vyp 3“ je vypínač , který Vám umožní vyřadit z činnosti diodu D1 a tím nastane přepětí na tyristoru ---respektive spínacím prvku  .

--- jako pomocný obvod   je zde ještě vyp1  „zdrojU2“  o velikosti 50V .
Sepnutím „vyp1“ se přesvědčíme o tom , že jak grafy , tak i měřidla určují správnou  polaritu napětí na svorkách indukčnosti L1 a na  ampérmetru a taky na odporu  R1 .
( Jinak by obrázky a hlavně děje  na sebe nenavazovaly  )
Při simulaci tyto prvky nepoužíváme , slouží jenom pro počáteční kontrolu polarity napětí a proudu na prvcích simulačního okruhu.)

Jak budete simulaci provádět?
Pokud mám nainstalovaný v prohlížeči  program  www.falstad.com  ( nebo si kliknete na odkaz 1),2) nebo 3) uvedený k této simulaci  )
1)     http://tinyurl.com/y7yez685
2)     http://tinyurl.com/y79xt8zk
3)     http://tinyurl.com/ybrvhbdd
a v něm je  tento obvod , pak ve vašem obrázku budete kromě schématu mít ve spodní části běžící základnu  jednotlivých zobrazovačů křivek .

Aby se Vám ty křivky začaly zobrazovat , tak šipkou ovládanou myší a jejím levým myším tlačítkem  najedete nad střed vypínače „vyp2“ a pod šedivou spojkou ve vypínači a klikněte myší.
Následovat bude to , že se přepne šedá část vypínače z horní polohy  do spodní  polohy a po jednotlivých vodičích bude vidět barevné kuličky (elektrony ) jak běhají nalevo a nazpět a začne se Vám vykreslovat v rastru označeném INDUKTOR žlutá křivka , po odběhnutí ½ té žluté části sinusovky opět kliknete nad tím „vyp 2“ a on se přepne ze spodní polohy do horní polohy .
Toto  klikání budete opakovat rychlostí 1 klik za  cca 1- 2 sec  a budou se vám vykreslovat křivky , které Vám nyní předkládám vyfocené ze simulace na mém počítači.
Obr.: 2 až Obr.: 11


Obr.:2
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/snimek-_1.md.jpg

Obr.: 2
------------ v levé části snímku s nápisem rezistor  10M a pod ním na ose vidíme zelené a žluté obdélníčky  o velikosti cca 0,5 cm . To je zobrazeno napájecí napětí zdroje „zdroj U1“ tedy 100V .
Měřítko obrázku si nastavuje graf sám a to podle velikosti nejvyššího napětí, které má zobrazit. Nám se do tohoto signálu přifařila nějaká napěťová špička a tedy 100V je pak zobrazeno o velikosti 0,5 cm.
------------v prostřední části snímku vidíme žluté půlvlny sinusovky končící těsně za nulovou hodnotou  nebo za ní . ( to je podle toho jak se mi dařilo trefit spínání přepínačem „vyp2“ )
               třetí kladná půlvlna pak již pokračuje i do záporných hodnot a zpět do kladných …. To proto, že jsem nyní šel ovládat zastavení  běhu programu  tlačítkem RUN/STOP a než se tak stalo ,
              tak se vygenerovala tato část sinusovky s exponenciálním klesáním amplitudy .
----------třetí část obrazu vpravo je v oblasti rezistor 23ohm
A je převážně zelené barvy –což je napětí na tomto rezistoru , nahrazujícím oblouk stroje .

Poznámka:
Ve žluté části ( induktor ) je v první kladné půlvlně vidět měřící svislá čára , posunutá do vrcholu  sinusovky a nad tou čarou je hodnota proudu a napětí ( z pohledu úhlů je zde právě 90° ( stupňů) tedy (Pí /2 )
Tuto měřící lištu ( čáru ) si můžeme po grafu posouvat podél celé obrazovky a šipkou určujeme , zda se měří žlutá křivka –proud nebo zelená křivka ( napětí )Obr.:3
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/snimek_2.md.jpg

Obr.: 3
Zde je provedeno měření ve střední oblasti tedy na indulktoru  a to v době kdy proud je nulový a vidíme zde , že napětí na induktoru má  -104V

-------------porvní půlvlna vypnuta spínačem v době kdy proud klesl na nulu a reverzní napětí na spínači je -104 V , tedy tyristor spolehlivě vypne po odeznění zotavovací doby
-------------druhá kladná půlvlna ukazuje průběh proudu , takový, kdy byl spínač vypnut  až po průchodu proudu nulou
-------------třetí , čtvrtá a pátá půlvny  jsou bez přerušení vypnutím  vypínačem a  to proto že  jsem opět zastavoval děj tlačítkem RUN/STOP a tedy přestal jsem ovládat spínač „vyp 2“
                 průběh je opět výrazně exponenciální , klesá na každé další půlvlně.

------------- Svařovací proud reprezentovaný zeleným průběhem na odporu 23 ohmů nepotřebuje komentáře ( hoří tam oblouk )  na skutečným stroji .


Obr.:4
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/snimek_3.md.jpg


Obr.: 4

V tomto snímku je prováděno měření napětí a proudu na druhé půlvlně proudu induktoru tedy ve střední části obrázku . A je zde naměřeno při proudu nula …..napětí na induktoru – 77V.
Toto napětí ve skutečnosti způsobí vypnutí tyristoru protože došlo k jeho přepólování a tedy přes tyristor neteče žádný proud .
A toto je cílem naší práce abychom se ujistili, že ve stejnosměrném obvodu dojde k poklesu proudu na nulu a taky, že se na prvcích zapojených v tomto okruhu otočí polarita napětí tyristoru .


Obr.:5
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/snimek_4.md.jpg

Obr.: 5

Opět měření  napětí a proudu v době poklesu proudu induktorem nulu .
Napětí se přepólovalo a má hodnotu -78 V a tedy i zde na první půlvlně by došlo k zavření tyristoru i když je v obvodu stejnosměrného proudu .


Obr.:6
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/snimek_5.md.jpg

Obr.: 6

Měření napětí na tyristoru ( spínači ) v době vypnuté a zapnutí ( první část obrázku as obdélníčky ) ,při zapnutí je na tyristoru 100 V a to díky zapnuté diodě nevznikají zde přepětí .
Vypněte si „vyp3“ v okruhu diody D 1 a budete zde na odporu 10M zobrazovat přepětí , které ohrožují tyristor při práci .


Obr.:7
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/snimek_6.md.jpg

Obr.: 7

Podařilo se negenerovat přepětí a zvětšil se nám obrázek měření napětí na tyristoru
-----ve druhé části je velmi pěkně vidět posunutí mezi proudem a napětím na induktoru a tedy je pak jasné , že nám induktor vyrobí opačné napětí pro tyristor a ten se musí vypnout.


Obr.:8
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/snimek_7.md.jpg

Obr.: 8
nepotřebuje komentář

Obr.:9
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/snimek_8.md.jpg

Obr.: 9
nepotřebuje komentář

Obr.:10
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/snimek_9.md.jpg

Obr.: 10
Schéma a pod ním zmenšené obrázky tlumených kmitů  indukčnosti způsobené působením oblouku stroje . Toto je proto, že zůstal zapnutý vyp2( tyristor ) ať už vadou nebo z jiného důvoduObr.:11
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/snimek_10.md.jpg

Obr.: 11

Průběhy z Obr.10 jsou zvětšeny a je vidět posunutí proudu a napětí na induktoru , ale hlavně je zde vyobrazeno jak klesá amplituda sinusovky proudu ( žlutá stopa ), a to exponenciálně .
Je tedy vidět jak oblouk  - odpor 23 ohmů  spotřebovává energii nahromaděnou v kondenzátoru  .


Obr.:12
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/snimek_11.md.jpg

Obr.: 12

Tentýž obrázek kmitů a navíc je v něm vidět modrá čára , kterou si můžete po uchopení myší zvětšovat obrázky křivek a to tak , že čáru posunete nahoru směrem ke schématu ,
zobrazuje se Vám tam značka jako v Excelu při změně šířky řádku nebo sloupce.

Tímto jsou statické obrázky vyčerpány a nyní můžete přejít k simulaci přímo na Vašem počítači a zobrazíte si křivky sami , tak jak byly zobrazeny zde na snímcích .

Editoval JaroslavPavel (21-07-2019 13:08:52)

Offline

 

#352 21-11-2018 16:35:03

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 286

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

SIMULACE   

Po stažení funkčních odkazů 1) nebo 2) nebo 3)  můžete rovnou myší klikat na přepínač představující tyristor ..označen vyp2 a začnou se Vám zobrazovat průběhy simulace.
Ve schématu na odkazu 2) a 3) není přepínbač označen , ale na schematu 1) označen je .Pro ty z Vás , kdo nebudou chtít čekat na popis snímků zde uvedu odkazy na program a odkazy na hotové simulace , které po nahrání do programu FALSTAD se spustí a sami si tak budete moci provádět simulace , které jsou v předchozích snímcích zobrazeny.

        http://falstad.com/circuit/   když použijete tento tak si nastavte Full screen  --plnou obrazovku

1)    http://tinyurl.com/y7yez685
2)    http://tinyurl.com/y79xt8zk
3)     http://tinyurl.com/ybrvhbdd

Zde je simulační program FALSTAD , který si můžete stáhnout samostatně a do něj pak přes Rozbalovací seznam FILE natáhnout již zkreslené schema k simulaci .
Nebo si můžete v původním Falstadu schema nakreslit sami a dodat do něj hodnoty.
Poznámka Tyristor ve Falstadu nefunguje , tak jsem místo něj použil rovnou přepínač nebo vypínač . Ty fungují oba .

Další odkazy fungují přímo , takže po kliknutí na odkaz 1) 2) 3) se vám otevře rovnou schema a je připravené k animaci a simulaci , takže stačí pak šípkou myši najet nad přepínač a klikat a když chcete vypnout vypínač , tak zase myší tak cca 2mm od vypínače a kliknout a vypínač se přepne do druhé polohy než ve které je právě teď .

pokud již program máte spuštěný pak v pravém rohu obrazovky jsou tlačítka pro run ...spustit a stop zastavit program a taky je zde reset , kterým smažete již nakreslené průběhy .


Příjemnou zábavu při simulaci .

Editoval JaroslavPavel (21-07-2019 13:09:15)

Offline

 

#353 21-11-2018 16:39:36

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 286

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Zde v této části bude proveden popis elektrického obvodu koncového stupně , kdy jeho výsledky by měli potvrdit simulaci popisovanou a zobrazenou v předchozích příspěvcích .
Toto okénko jsem si tudíž obsadil pro vypracování toho příspěvku , aby tak byly ty příspěvky na jednom uceleném místě . Aby sem nikdo nenapsal nějakou svoji reakci a tím se pojednání o vypínání tyristoru v obvodu stejnosměrného proudu roztrhlo .
A zpracuji jej následně .

Editoval JaroslavPavel (21-11-2018 16:55:37)

Offline

 

#354 29-06-2019 15:41:43

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 286

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Schema popisuje obvody použité v SMA 250-1 pro řízení charakteristik a to jak TIG , tak MMA zdroje.
Autoři navíc ještě oba typy zdrojů pro TIG ( zdroj napětí )  a pro MMA zdroj proudu vyřešili s nastavitelnými vlastnostmi tvrdosti a měkkosti zdroje ...tedy je zde řiditelný vnitřní odpor zdroje proudu a napětí.

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_a_simulace_sma_250-w.jpg


Další  obrázek předkládá charakteristiky zdroje MMA , respektive řídící charakteristiky pro napětím řízený oscilátor koncového stupně zdroje .

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_a_charakteristiky_oizeni_sma250_w.jpg


K uvedenému stroji doplním ještě zatěžovací charakteristiku .
Zatím jsou změřeny dva body charakteristiky .
Zajímavé bude , jak širokou bude mít tento stroj pracovní oblast .

Editoval JaroslavPavel (29-06-2019 18:35:25)

Offline

 

#355 03-07-2019 11:27:19

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 286

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Zde uvádím naměřené zatěžovací charakteristiky stroje SMA 250 , taky jsem v grafu vyznačil pracovní oblast pro sváření elektrodou.
Z důvodů nedostatečného chlazení jsem neprovedl měření na vyšších proudech .

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_charakteristika_sma_250_w.jpg


V souvislostí s nastavením tohoto stroje mám dotaz na servisní techniky :
Po odstranění závad  jsem provedl nastavení nuly proudového zesilovače při zkratovaném vstupu zesilovače -operáku 1458 .
Nevím zda jsem se nedopustil chyby v seřízení , protože mám velmi malé proudy při nastavení potenciometru v levé krajní poloze .

Zdroj se chová velmi měkce a napětí spadne pod 10V .Toto sice svědčí silné záporné zpětné vazbě , ale z praktického hlediska pro sváření je to divné...nežádoucí .
Neudělal jsem někde chybu při seřizování ?

V poloze pro TIG metodu jde proud také od velmi malých hodnot .
Patří to tak , nebo ne?   Nějak mi toto uniklo .      Respektive od žádného z výrobců jsem zatím nezískal postup správného nastavení a seřízení zatěžovacích vlastností MMA stroje.
Ty by měli být pro všechny stoje společné.?
Co Vy na to?

Editoval JaroslavPavel (03-07-2019 11:46:33)

Offline

 

#356 04-07-2019 10:11:10

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 286

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Prosím poraďte,
další stroj SMA 250 jsem dostal až do stavu , kdy připojím 3 x 400 V . Dojde k nabití kondenzátorů po působení soft startu , mašina se rozběhna na kmitočtu cca 500 Hz a vyrábí a dodává na vstupní svorky napětí naprázdno U20 = 49 V. Na štítku má uvedeno že má mít 47 V . Takže toto považuji za napětí v toleranci .

Jakmile však chci zapálit oblouk , okamžitě shoří pojistky ( rychlé  ) pro ochranu tyristorů.
není slyšet naběhnutí generátoru na kmitočet 4000 Hz .


Kam umístit případné předřazovací  žárovky, aby se dalo něco změřit . Jinak porucha je natolik rychlá, že nelze cokoliv změřit .

Zkoušel jsem proměřit samostatně blok výstupního trafa i s usměňovači , ale nejde to , protože jsem použil napájení ze sítě 24V/50Hz A výsledek byl tristní  . Výstupní napětí na výkonovém trafu mám  0,48 V Primární proud je na hodnotě cca 5-7 A.
Taky musím uvést to, že jsem vyměnil cvičně tyristorový blok za nový a rychlý ( italie ) . Na chování se nic nezměnilo.
Dal jsem celou řídící desku Nf z jiného funkčního stroje a taky bez účinku ...tedy chovalo se to stejně .
Došly mi nápady , jak a co přezkoušet , aby to vedlo k nějakému výsledku .

Jak bych měl postupovat podle vašeho názoru?


Díky za váš názory.

Editoval JaroslavPavel (04-07-2019 10:53:55)

Offline

 

#357 04-07-2019 12:42:20

Juggernault
Člen
Místo: Karlsbad
Registrovaný: 19-12-2010
Příspěvky: 940

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

žárovky normálně do přívodu, jenže jestli je to na 400V je nutno ještě dát 2 do série tj 6 kousků xD


Chtel bych nějakou hobby svářečku do garáže na smrkání prahu u auta a nejaký výfuk ale rád bych aby stím šel i nerezový a možná taky hliník a kolejnice vařit. Cloos MC3 333 ,Kemppi Minarc Evo 150,Cut60 ,Powwel 130P,
Na prodej:Powcon 400A,

Offline

 

#358 04-07-2019 14:51:44

pt.kbely
Člen
Registrovaný: 26-12-2011
Příspěvky: 875

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Pokud se s něčím podobným zabýváte častěji, možná by stálo za to koupit 7,5kW topnici a udělat takový jednoduchý stojan z roury s vodou nebo sehnat 3 cca 20ohm laboratorní šoupáky.

Offline

 

#359 05-07-2019 06:52:56

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 286

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Juggernault napsal(a):

žárovky normálně do přívodu, jenže jestli je to na 400V je nutno ještě dát 2 do série tj 6 kousků xD

Pane, děkuji, zrovna jsem to tam u těchto obvodů  neviděl , což je divný , ale asi to chce jít dělat nějakou jinou práci a pak takové chyby nebudu dělat .
Mě asi zmátly tyto zvláštní souvislosti.
V napájecím přívodu pro zkoušení mám třífázový jistič 10A  , tedy snížil jsem jištění takhle dolů aby vypínaly dříve tyto nízko dimenzované prvky . Do svářečky jsem instaloval trubičkové pojistky 16A .

Při zkoušení se mi celý stroj rozběhl , začal vyrábět napětí naprázdno a to v hodnotě jak je uvedeno na štítku stroje .
Tak jsem vyměnil 16 A trubičkové pojistky za rychlé 64 A s nízkým součinitelem I(kvadrát) * t aby byla zvýšená ochrana polovodičových prvků .

No a ty pojistky 64A gR (  P50N06    ) tak ty po zapnutí, naběhnutí a v okamžiku dotyku elektrody na kostru , kdy má dojít k zapálení oblouku , tak ty pojistky shoří..
   No a tento jev mě uvedl do přesvědčení, že mám nedostatečně omezen případný chybový proud a nevím , jak se z té šlamastiky dostat . Tak jsem napsal ,
ať se na to podíváte okem nezúčastněné osoby a řeknete, kde dělám chybu , že najednou mi nefungují ochrany tak jak potřebuji .

Vy jste připomněl kam to musí být zapojeno , a je tedy jasným, že jsem tam udělal chybu při přípravě stroje k měření .
Už nebudu vědět jakou , zařízení jsem rozdělal a odstavil , a dělám jiný stroj .
Ale Vaši radu dodržím a bude to fungovat...zatím ta ochrana a pak nalezu i tu vadu .

Editoval JaroslavPavel (21-07-2019 13:10:54)

Offline

 

#360 05-07-2019 07:21:27

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 286

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

pt.kbely napsal(a):

Pokud se s něčím podobným zabýváte častěji, možná by stálo za to koupit 7,5kW topnici a udělat takový jednoduchý stojan z roury s vodou nebo sehnat 3 cca 20ohm laboratorní šoupáky.

Pane, líbí se mi Váš nápad, a mám připraveny tři kusy R=6,8 ohm na trvalý proud 10A . Ale když jsem si udělal předběžný propočet možného zkratového proudu , tak mi vychází ještě furt veliký.   Pro tak malé hodnoty odporu . Takže jsem se vrátil k té myšlence se žárovkami , kde Vy jste tady někde na fóru napsal , že ty žárovky je možno brát taky jako variátory , to je nelineární odpory , které mění svůj odpor v době kdy jimi protéká proud a oni mění svůj odpor tak , že v případě zkratu chráněného zařízení u nich roste odpor vlákna až tak , že nedojde k poruše ani žárovky ani chráněného zařízení .

A tak provedu měření V-A charakteristiky žárovek 100W , 150W a 200W , tím získám náhled na to jak vlastně tyto pro mě zajímavé charakteristiky mají vypadat a a pak se budu snažit vyhledat PTC odpory  takové, abych složil podobnou charakteristiku a to i pro větší proudy a očekávám , že se ta kombinace PTC odporů bude chovat jako rychlá ochrana proti nadproudům.
       Pro kontrolu její funkce k ní připojím nějaký měřák úbytku napětí a případně i měřák proudu a to oba s indukčním systémem měření ,aby to byly měřidla blbuvzdorné .

Ty topný tělesa jsou možným řešením , ale tolik těch případů nedělám abych obětoval tolik místa pro toto vybavení .

Editoval JaroslavPavel (21-07-2019 13:13:17)

Offline

 

#361 05-07-2019 08:12:58

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 286

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Juggernault napsal(a):

žárovky normálně do přívodu, jenže jestli je to na 400V je nutno ještě dát 2 do série tj 6 kousků xD

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_pojistky_w.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_pojistky__proudy_w.jpg

Obrázky jsem dal dva protože v prvním nejsou vyznačeny proudy v okruzích pro druhý a třetí částečný obvod .


Líbí se mi Vaše myšlenka a tak jsem si s ní troch pohrál a je zde vidět , že není potřeba 6 kusů žárovek, ale stačí pouze dvě a ty se budou  postupně nasazovat do fáze R  pak do S a pak do T a v případě, že se mi některá  rozsvítí víc než v předchozích , tak bude signalizovat vadu v právě testovaném okruhu ..


Dokonce jde přejít ze sdruženého napětí na fázové, pak stačí jen jedna žárovka .
Nevýhodou je pouze to, že obvody budou mít o 1,73 nižší napětí .
Takže mohou na fázovém napětí fungovat a na sdruženém havarovat kvůli průrazu vyšším napětím  .Právě jsem podle těchto rozkreslení usměrňovače diagnostikoval průraz diod ve větvích , a bylo toto měření pohodlné a bez destrukcí.

Taky jsem na dalším stroji s tímto zažil i překvapení:
Po provedení úpravy jak je vidět na prvním obrázku a zapnutí napájení ( 400V ) ihned se rozsvítí obě žárovky ( v sérii 2x 200W ) a je slyšet generátor cca na 4000 Hz , a napětí na  kondenzátorech je na 92V .  ( má tam být 560V )
Na výstupu svařovacího trafa je 13.5V ss .
Je tam tedy evidentně porucha , ale jaká .
Zařízení běží i neběží současně . Jak se k tomu  teď chovat .(myslím z pohledu diagnostiky  )
Jak postupovat v tomto případě .?
Tady nastal přesně případ , jak mě před časem poučoval pan senior .....je tam stejnosměrný proud a nevypne se tyristor ..... no ale proč? V době této zkoušky tam byl fast tyristor ( Italy )

Díky za Vaši úvahu  a názor  .

Nápady od Vás žádné , rady taky žádné ,

tak je to na mě a tedy toto jsem zjistil dále:
vyměnil jsem celý blok předpěťových  ochran ( tedy RC blok a varistory 1300/10 a 1200/10 .odpory  a kondenzátory )

Chovalo se to zařízení stejně .
Tímto krokem jsem zúžil počet možných vadných dílů na tyto prvky:
Blok tyristorů, blok diod , kondenzátory C5(a) C5 (b).
Takže už přistupuji k nejstarší metodě ....systém výměnkář....
A provedu výměnu kondenzátorů C5 (a ) a C5 (b)   oba jsou po 5 mikrofaradech ...musím kvůli tomu rozebrat celou mašinu abych měl přístup s nářadím .

Změřil jsem u nových parametry 4,985 uF a 33 m ohm  4,933 uF a 56 m ohm .
  Takové parametry beru a jsem zvědav jak to dopadne . 

Editoval JaroslavPavel (21-07-2019 15:01:32)

Offline

 

#362 23-07-2019 11:33:45

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 286

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

V #361 jsem popisoval podivné chování koncového stupně rezonančního půlmůstku  stroje SMA 250.
Vzhledem k tomu , že zařízení se rozběhne při stavu naprázdno a dává na výstupu správných 47,5 V je zatím nepochopitelná reakce , kdy ze stavu naprázdno má dojít k zapálení oblouku a tavení materiálu elektrody .
Ale ono dojde k přerušení pojistek.  (Snížil jsem zde vložené pojistky na hodnotu 16 A.)

Stav se opakuje a vždy místo zapálení oblouku dojde k destrukci pojistky.
Tak jsem nakonec připustil, že dochází k přesycení jádra nebo to jádro zůstalo zmagnetovaná a pak po sepnutí tyristoru dojde k jeho přesycení.
Na základě této teorie jsem tedy přistoupil k tomu , že snížím úhel otevření tyristorů tak , aby nemohlo dojít k přesycení primárního vinutá transformátoru .
Trvalo mi , než jsem se dopátral místa odkud tento úhel otevření je nastavitelný ... i protože jste mi nikdo neporadili ...je pro  vás tento stroj příliš starý ...

Jakmile jsem však provedl úpravu úhlu otevření ...zkusmo jsem jeje snížil a ejhle stroj po rozběhnutí se na prázdno opět dával svých 47,5 V , ale taky po náškrabu elektrodou na kovu se zapálil oblouk .
A pojistky již držely . Takže teorie o přesycení jádra funguje .
Musel jsem však snížit ten úhel dosti citelně a tí jsem sebral svářecí výkon stroje .
Rozhodli jsme se s kolegou , že stroj sice funguje ale není vhodný do pracovního procesu a použijeme jej na náhradní díly.

Takže jsem si z něj dovolil vzít součástku do jiného stroje a při demontáži tohoto náhradního dílu , jsem objevil to , že stroj byl ve svém horním patře posunut o 2 cm do boku.(tedy velmi drasticky naražen )
To posunutí musela způsobit veliká rána do stroje .
Zásah byl proveden taky do vinutí transformátoru a do  vinutí výstupní  tlumivky .Takže i vysvětlení proč nedával transformátor správné napětí při vyšším kmitočtu než na 50 Hz  a 100 Hz je tady ,

Pokud připustím , že transformátor měl při rezonančním kmitočtu jakost Q = 15-20, pak při primárním napětí 560 V se rezonance zúčastňovala 1/2 tohoto napětí tedy 280 V a při Q= 20 bylo pak na primární cívce napětí  Ur= 5 600 V a to určitě stačilo na vznik mezizávitového oblouku ( v našem poškozeném trafu ) který ( ten oblouk ) snížil indukčnost primárního vinutí natolik , že došlo k nárůstu proudu tyristorem a k  přesycení jádra transformátoru .
Proto se chovala porucha  transformátoru kmitočtově závisle ....potřebovala aby došlo k nástupu děje směřujícího k rezonanci obvodu ....pak nastala porucha pojistek. A po vypnutí stroje nešlo naměřit závitový zkrat v transformátoru ....což je možná trochu ta "Duchařina"
( Jo to rozepsání  mých představ jsem udělal proto, že nějaký elektronik mi vzkazoval (a to ne tady na fóru , ale mimo , přes jeho přítele ) , jestli nemám vidění Ducha svatého ( a pak odhalím závadu ) ...tak nemám vidění Ducha svatého  , ale pouze tyto děje očekávám v daném obvodě.)
Předpokládám , že s takovými stavovými ději souhlasíte ....

Takže rozhodnutí stroj vyřadit odhalilo i příčinu závad na tomto stroji .

Editoval JaroslavPavel (23-07-2019 12:00:59)

Offline

 

#363 18-08-2019 11:38:39

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 286

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Prosím zkuste mi pomoci identifikovat integrované obvody:
IC 2 označení na SMD je H51H1.
Podle způsobu zapojení je to stabilizátor  a měl by být pro TTl nebo max do 6,5  V hodnota výstupního napětí  .Pouzdro má pět vývodů .

Druhý je pak v pouzdře se třemi vývody jako běžný tranzistor a je značen ve schematu IC 4 a na SMD je 1B2EY   ...tady ani netuším co by to mohlo být za obvod .

Schema celého obvodu je níže.    Obvody jsou vybarveny zeleně.    Předem děkuji za radu. Potřeboval bych nějaký systém, ( katalog ) na identifikaci SMD , nějak se mi ta identifikace nedaří  .


http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_schema_2_w.jpg

Editoval JaroslavPavel (18-08-2019 11:49:39)

Offline

 

Zápatí

REKLAMA na SvarFóru

O SvarFóru + Pravidla

Powered by PunBB

SVARFORUM diskusní fórum o svářečkách, svářečích a svařování kovů i plastů.
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2019


Doporučujeme:  Dětské montérky a maskáče  ♦  Svářečky MIGO a ELDYS