SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování


Chcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat !


Navštivte také:     SVAR BAZAR      SVAR INZERT      SVAR INFO
Reklama na SVARFORUM

Nejste přihlášen(a)

SVARBAZAR - internetový bazar svářeček      SVARINZERT - akční nabídky svářecí techniky      SVARINFO - magazín o praktickém svařování


#351 21-11-2018 15:35:39

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 267

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

  Snímky ukončené simulace náhradního obvodu koncového stupně svářecího zdroje SMA 250  

Simulace zobrazuje princip vypínání tyristoru pracujícího ve stejnosměrném okruhu vybaveného akumulačními prvky -indukčností a kapacitou , jež způsobí rezonanční jevy v sériovém okruhu stroje  . Odpor R1  je  přepočtený odpor oblouku , který má za úkol spotřebovávat energii svařovacího proudu  tak jak se ve skutečnosti děje .

Hodnotu přepočteného odporu předkládám k věření , ( V případě zájmu nebo nedůvěry v tento postup uvedu přepočtení odporu ze sekundáru trafa na primár v celém vyhotovení )

Popis jednotlivých snímků bude uveden za snímky po přepsání z rukopisu .

Obr.:1
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/SMA250_simulace_spinani_KS708843f55743b37f.md.png

Obr.:1        Zde je zobrazen náhradní obvod koncového stupně SMA 250, který tvoří zdroj napětí „ zdroj U1“ a napětí 100v a vnitřním odporu R3 = 1 /ohm/  je to tedy tvrdý zdroj napětí )
Dále pak  tyristor  je zastoupen přepínačem  „vyp 2“ , který má za úkol v jedné poloze nabíjet kondenzátor C1= 5 /mikrofaradů F/   a ve druhé poloze zastupuje tyristor ve stavu sepnutém a dochází k vybíjení uvedeného C1 do primárního obvodu transformátoru zastoupeného v tomto schématu indukčností L1
Odpor R1 = 23 /ohmů /  je přepočtený odpor oblouku ze sekundární strany transformátoru na stranu primární aby nám mohl reprezentovat svým úbytkem napětí hořící oblouk na elektrodě v kleštinách svářeče .

V simulačním obvodu je zapojen taky ampérmetr na měření proudu v okruhu a je označen „amp“ . Také je zde připojen voltmetr a to měřícím bodem u něhož je číslo 0V .
Další voltmetry mají označení TP a jsou u nich napsány hodnoty napětí ( Při simulaci se tyto hodnoty mění -průběžně  )
Náhradní obvod je vybaven ještě dalšími dvěma prvky a to odporem R2 =10M , který slouží pro snímání napětí na rozpojených svorkách tyristoru Ty 1 ( tedy našeho „vyp2“ )
Dalším prvkem je rekuperační dioda D1 , která přebírá vedení proudu v době vypínání  tyristoru (  „vyp2“ )
„vyp 3“ je vypínač , který Vám umožní vyřadit z činnosti diodu D1 a tím nastane přepětí na tyristoru ---respektive spínacím prvku  .

--- jako pomocný obvod   je zde ještě vyp1  „zdrojU2“  o velikosti 50V .
Sepnutím „vyp1“ se přesvědčíme o tom , že jak grafy , tak i měřidla určují správnou  polaritu napětí na svorkách indukčnosti L1 a na  ampérmetru a taky na odporu  R1 .
( Jinak by obrázky a hlavně děje  na sebe nenavazovaly  )
Při simulaci tyto prvky nepoužíváme , slouží jenom pro počáteční kontrolu polarity napětí a proudu na prvcích simulačního okruhu.)

Jak budete simulaci provádět?
Pokud mám nainstalovaný v prohlížeči  program  www.falstad.com  ( nebo si kliknete na odkaz 1),2) nebo 3) uvedený k této simulaci  )
1)     http://tinyurl.com/y7yez685
2)     http://tinyurl.com/y79xt8zk
3)     http://tinyurl.com/ybrvhbdd
a v něm je  tento obvod , pak ve vašem obrázku budete kromě schématu mít ve spodní části běžící základnu  jednotlivých zobrazovačů křivek .

Aby se Vám ty křivky začaly zobrazovat , tak šipkou ovládanou myší a jejím levým myším tlačítkem  najedete nad střed vypínače „vyp2“ a pod šedivou spojkou ve vypínači a klikněte myší.
Následovat bude to , že se přepne šedá část vypínače z horní polohy  do spodní  polohy a po jednotlivých vodičích bude vidět barevné kuličky (elektrony ) jak běhají nalevo a nazpět a začne se Vám vykreslovat v rastru označeném INDUKTOR žlutá křivka , po odběhnutí ½ té žluté části sinusovky opět kliknete nad tím „vyp 2“ a on se přepne ze spodní polohy do horní polohy .
Toto  klikání budete opakovat rychlostí 1 klik za  cca 1- 2 sec  a budou se vám vykreslovat křivky , které Vám nyní předkládám vyfocené ze simulace na mém počítači.
Obr.: 2 až Obr.: 11


Obr.:2
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/snimek-_1.md.jpg

Obr.: 2
------------ v levé části snímku s nápisem rezistor  10M a pod ním na ose vidíme zelené a žluté obdélníčky  o velikosti cca 0,5 cm . To je zobrazeno napájecí napětí zdroje „zdroj U1“ tedy 100V .
Měřítko obrázku si nastavuje graf sám a to podle velikosti nejvyššího napětí, které má zobrazit. Nám se do tohoto signálu přifařila nějaká napěťová špička a tedy 100V je pak zobrazeno o velikosti 0,5 cm.
------------v prostřední části snímku vidíme žluté půlvlny sinusovky končící těsně za nulovou hodnotou  nebo za ní . ( to je podle toho jak se mi dařilo trefit spínání přepínačem „vyp2“ )
               třetí kladná půlvlna pak již pokračuje i do záporných hodnot a zpět do kladných …. To proto, že jsem nyní šel ovládat zastavení  běhu programu  tlačítkem RUN/STOP a než se tak stalo ,
              tak se vygenerovala tato část sinusovky s exponenciálním klesáním amplitudy .
----------třetí část obrazu vpravo je v oblasti rezistor 23ohm
A je převážně zelené barvy –což je napětí na tomto rezistoru , nahrazujícím oblouk stroje .

Poznámka:
Ve žluté části ( induktor ) je v první kladné půlvlně vidět měřící svislá čára , posunutá do vrcholu  sinusovky a nad tou čarou je hodnota proudu a napětí ( z pohledu úhlů je zde právě 90° ( stupňů) tedy (Pí /2 )
Tuto měřící lištu ( čáru ) si můžeme po grafu posouvat podél celé obrazovky a šipkou určujeme , zda se měří žlutá křivka –proud nebo zelená křivka ( napětí )Obr.:3
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/snimek_2.md.jpg

Obr.: 3
Zde je provedeno měření ve střední oblasti tedy na indulktoru  a to v době kdy proud je nulový a vidíme zde , že napětí na induktoru má  -104V

-------------porvní půlvlna vypnuta spínačem v době kdy proud klesl na nulu a reverzní napětí na spínači je -104 V , tedy tyristor spolehlivě vypne po odeznění zotavovací doby
-------------druhá kladná půlvlna ukazuje průběh proudu , takový, kdy byl spínač vypnut  až po průchodu proudu nulou
-------------třetí , čtvrtá a pátá půlvny  jsou bez přerušení vypnutím  vypínačem a  to proto že  jsem opět zastavoval děj tlačítkem RUN/STOP a tedy přestal jsem ovládat spínač „vyp 2“
                 průběh je opět výrazně exponenciální , klesá na každé další půlvlně.

------------- Svařovací proud reprezentovaný zeleným průběhem na odporu 23 ohmů nepotřebuje komentáře ( hoří tam oblouk )  na skutečným stroji .


Obr.:4
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/snimek_3.md.jpg


Obr.: 4

V tomto snímku je prováděno měření napětí a proudu na druhé půlvlně proudu induktoru tedy ve střední části obrázku . A je zde naměřeno při proudu nula …..napětí na induktoru – 77V.
Toto napětí ve skutečnosti způsobí vypnutí tyristoru protože došlo k jeho přepólování a tedy přes tyristor neteče žádný proud .
A toto je cílem naší práce abychom se ujistili, že ve stejnosměrném obvodu dojde k poklesu proudu na nulu a taky, že se na prvcích zapojených v tomto okruhu otočí polarita napětí tyristoru .


Obr.:5
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/snimek_4.md.jpg

Obr.: 5

Opět měření  napětí a proudu v době poklesu proudu induktorem nulu .
Napětí se přepólovalo a má hodnotu -78 V a tedy i zde na první půlvlně by došlo k zavření tyristoru i když je v obvodu stejnosměrného proudu .


Obr.:6
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/snimek_5.md.jpg

Obr.: 6

Měření napětí na tyristoru ( spínači ) v době vypnuté a zapnutí ( první část obrázku as obdélníčky ) ,při zapnutí je na tyristoru 100 V a to díky zapnuté diodě nevznikají zde přepětí .
Vypněte si „vyp3“ v okruhu diody D 1 a budete zde na odporu 10M zobrazovat přepětí , které ohrožují tyristor při práci .


Obr.:7
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/snimek_6.md.jpg

Obr.: 7

Podařilo se negenerovat přepětí a zvětšil se nám obrázek měření napětí na tyristoru
-----ve druhé části je velmi pěkně vidět posunutí mezi proudem a napětím na induktoru a tedy je pak jasné , že nám induktor vyrobí opačné napětí pro tyristor a ten se musí vypnout.


Obr.:8
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/snimek_7.md.jpg

Obr.: 8
nepotřebuje komentář

Obr.:9
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/snimek_8.md.jpg

Obr.: 9
nepotřebuje komentář

Obr.:10
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/snimek_9.md.jpg

Obr.: 10
Schéma a pod ním zmenšené obrázky tlumených kmitů  indukčnosti způsobené působením oblouku stroje . Toto je proto, že zůstal zapnutý vyp2( tyristor ) ať už vadou nebo z jiného důvoduObr.:11
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/snimek_10.md.jpg

Obr.: 11

Průběhy z Obr.10 jsou zvětšeny a je vidět posunutí proudu a napětí na induktoru , ale hlavně je zde vyobrazeno jak klesá amplituda sinusovky proudu ( žlutá stopa ), a to exponenciálně .
Je tedy vidět jak oblouk  - odpor 23 ohmů  spotřebovává energii nahromaděnou v kondenzátoru  .


Obr.:12
https://jpeg.cz/images/2018/11/21/snimek_11.md.jpg

Obr.: 12

Tentýž obrázek kmitů a navíc je v něm vidět modrá čára , kterou si můžete po uchopení myší zvětšovat obrázky křivek a to tak , že čáru posunete nahoru směrem ke schématu ,
zobrazuje se Vám tam značka jako v Excelu při změně šířky řádku nebo sloupce.

Tímto jsou statické obrázky vyčerpány a nyní můžete přejít k simulaci přímo na Vašem počítači a zobrazíte si křivky sami , tak jak byly zobrazeny zde na snímcích .

Editoval JaroslavPavel (23-11-2018 19:05:03)

Offline

 

#352 21-11-2018 16:35:03

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 267

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

SIMULACE   

Po stažení funkčních odkazů 1) nebo 2) nebo 3)  můžete rovnou myší klikat na přepínač představující tyristor ..označen vyp2 a začnou se Vám zobrazovat průběhy simulace.
Ve schématu na odkazu 2) a 3) není přepínbač označen , ale na schematu 1) označen je .Pro ty z Vás , kdo nebudou chtít čekat na popis snímků zde uvedu odkazy na program a odkazy na hotové simulace , které po nahrání do programu FALSTAD se spustí a sami si tak budete moci provádět simulace , které jsou v předchozích snímcích zobrazeny.

        http://falstad.com/circuit/   když použijete tento tak si nastavte Full screen  --plnou obrazovku

1)    http://tinyurl.com/y7yez685
2)    http://tinyurl.com/y79xt8zk
3)     http://tinyurl.com/ybrvhbdd

Zde je simulační program FALSTAD , který si můžete stáhnout samostatně a do něj pak přes Rozbalovací seznam FILE natáhnout již zkreslené schema k simulaci .
Nebo si můžete v původním Falstadu schema nakreslit sami a dodat do něj hodnoty.
Poznámka Tyristor ve Falstadu nefunguje , tak jsem místo něj použil rovnou přepínač nebo vypínač . Ty fungují oba .

Další odkazy fungují přímo , takže po kliknutí na odkaz 1) 2) 3) se vám otevře rovnou schema a je připravené k animaci a simulaci , takže stačí pak šípkou myši najet nad přepínač a klikat a když chcete vypnout vypínač , tak zase myší tak cca 2mm od vypínače a kliknout a vypínač se přepne do druhé polohy než ve které je právě teď .

pokud již program máte spuštěný pak v pravém rohu obrazovky jsou tlačítka pro run ...spustit a stop zastavit program a taky je zde reset , kterým smažete již nakreslené průběhy .


Příjemnou zábavu při simulaci .

Editoval JaroslavPavel (23-11-2018 19:11:11)

Offline

 

#353 21-11-2018 16:39:36

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 267

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Zde v této části bude proveden popis elektrického obvodu koncového stupně , kdy jeho výsledky by měli potvrdit simulaci popisovanou a zobrazenou v předchozích příspěvcích .
Toto okénko jsem si tudíž obsadil pro vypracování toho příspěvku , aby tak byly ty příspěvky na jednom uceleném místě . Aby sem nikdo nenapsal nějakou svoji reakci a tím se pojednání o vypínání tyristoru v obvodu stejnosměrného proudu roztrhlo .
A zpracuji jej následně .

Editoval JaroslavPavel (21-11-2018 16:55:37)

Offline

 

Zápatí

REKLAMA na SvarFóru

O SvarFóru + Pravidla

Powered by PunBB

SVARFORUM diskusní fórum o svářečkách, svářečích a svařování kovů i plastů.
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2019


Doporučujeme:  Dětské montérky a maskáče  ♦  Svářečky MIGO a ELDYS